نمایش تعداد دنبال کنندگان سایت در فیسبوک به طور متنی

تا به امروز هک های متعدد و همچنین متفاوتی در مورد نمایش تعداد دنبال کنندگان سایت از طریق سرویس هایی که داخل عکس پست ذکر شده اند منتشر شده و این به این دلیل هست که این سرویسها هر چند وقت یکبار تغییراتی در سیستم خود اعمال میکنند. کدهایی که امروز در این پست آماده کردم با توجه به آخرین تغییرات سایتهای توئیتِر، فیدبِرنِر و فِیس بوک نوشته شده اند
متن کامل در ادامه مطلب

نمایش دنبال کنندگان توئیتِر

کد زیر رو داخل فایل functions.php اضافه کنید:


function diww_twitter_followers ($twitter_user) {

     $url="http://twitter.com/users/show.xml?screen_name=". $twitter_user;
     $ch = curl_init();
     curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
     curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
     $data = curl_exec($ch);

     curl_close($ch);
     $xml = new SimpleXMLElement($data);
     $tw_fol_count = $xml->followers_count;
     if ($tw_fol_count == false) { echo '512'; }
     else { echo number_format($tw_fol_count); }

}

و با این کد در هر کجای قالب به انتخاب خودتون تعداد رو نمایش بدید:
<?php diww_twitter_followers ('yourusername'); ?>

نمایش دنبال کنندگان فیدبِرنِر
کد زیر رو داخل فایل functions.php اضافه کنید:
function diww_fb_count ($fb_user) {

    $fburl="https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=". $fb_user;
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $fburl);
    $stored = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    $grid = new SimpleXMLElement($stored);
    $rsscount = $grid->feed->entry['circulation']+0;
    return number_format($rsscount);
}

function diww_fb_count_run($feed) {
    $fb_subs = diww_fb_count ($feed);
    $fb_option = "diww_fb_sub_value";
    $fb_subscount = get_option($fb_option);
    if (is_null($fb_subs)) { return $fb_subscount; }
    else {update_option($fb_option, $fb_subs); return $fb_subs;}
}

function diww_fb_sub_value($feed) {
    echo diww_fb_count_run($feed);
}

و با این کد در هر کجای قالب به انتخاب خودتون تعداد رو نمایش بدید:
<?php diww_fb_sub_value('yourusername'); ?>

نمایش دنبال کنندگان فیس بوک
کد زیر رو داخل فایل functions.php اضافه کنید:
function diww_fb_fan_count($fb_id){
         $count = get_transient('fan_count');
    if ($count !== false) return $count;
         $count = 0;
         $data = wp_remote_get('http://api.facebook.com/restserver.php?method=facebook.fql.query&query=SELECT%20fan_count%20FROM%20page%20WHERE%20page_id='.$fb_id.'');
   if (is_wp_error($data)) {
         return 'خطا در گرفتن اطلاعات';
   }else{
         $count = strip_tags($data[body]);
   }
set_transient('fan_count', $count, 60*60*24); // کش 24 ساعت
echo $count;
}

و با این کد در هر کجای قالب به انتخاب خودتون تعداد رو نمایش بدید:
<?php diww_fb_fan_count ('fbpageid'); ?>


برچست ها : ،،