آهنگ های پیشواز آلبوم گل آفتاب گردون از گروه آریان


آهنگ هــــا : اگه دستمو بگیری ، اون روزا ، ایران ، با من بمون ، بارون
بهونه ، بی تو با تو ، پرواز ، پنجره ، تب ، ترانه عشق ، رویای سفید
ستاره ، غریبه ، فردا مال ماست ، قاصدک ، گل من ، لحظه ها ، نگو
مادر ، گل آفتاب گردون ، مسافر ، مولا علی جان ، نامهربون ، همدم ، یاس کبود
کد ها در ادامه مطلب

کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید

٣٣١۴٠٩۵

اگه دستمو بگیری

٣٣١۵۴۴

اون روزا

٣٣١۴٠٨٨

ایران

٣٣١۴٠٩٢

با من بمون

٣٣١۴١٠١

بارون

٣٣١۴٠٨٧

بهونه

٣٣١۵۴٠

بی‌تو باتو

٣٣١۴٠٨٣

پرواز

٣٣١۴٠٨۴

پنجره

٣٣١۵۴۵

تب

٣٣١۴٠٨٩

ترانه عشق

٣٣١۴٠٩١

رویای سفید

٣٣١۴٠٩٣

ستاره

٣٣١۴٠٩۶

غریبه

٣٣١۴١٠٢

فردا مال ماست

٣٣١۵۴١

قاصدک

٣٣١۴٠٩۴

گل آفتاب گردون

٣٣١۴٠٨۵

گل من

٣٣١۵۴٢

لحظه ها

٣٣١۴٠٩٧

مادر

٣٣١۴١٠٠

مسافر

٣٣١۴٠٩٨

مولا علی جان

٣٣١۴٠٨۶

نا مهربون

٣٣١۵۴٣

نگو

٣٣١۴٠٩٠

همدم

٣٣١۴٠٩٩

یاس کبودبرچست ها : ،،،