روشهای اعمال فشار برای به دنيا آوردن نوزاد متفاوت مي باشد
مادران به طور معمول از دو روش متفاوت براي فشار دادن و كمك به حركت نوزاد به سمت پايين شكم استفاده مي كنند.
يكي از اين راهها يك روش تمرين شده و غريزي است و فشار تعليم ديده شده ناميده مي شود.  در اين روش زماني كه دهانه رحم به طور كامل باز شود، مادر شروع به اعمال فشار مي كند و در اين روش مادر در هر زماني كه احساس مي كند آماده است فشار را وارد مي كند .

متن کامل در ادامه مطلب

روش ديگر كه فشار خود به خود ناميده مي شود، با مساعدت پرستار و ماما صورت مي گيرد، در حقيقت او نقش فشار خود به خود يا بي اختيار را ايفا مي كند. از مادر خواسته مي شود تا از ضرورت طبيعي بدن خود پيروي كند. يعني براي وارد كرد فشار بايد گوش به فرمان دستوري باشد كه از بدن خود دريافت مي كند. در بيشتر بيمارستانها نيز از همين روش استفاده مي شود. در اين روش نيز بايد احتياط ودقت لازم درنظر گرفته شود. به اين دليل كه در بسياري از موارد ديده شده است كه مادر و نوزاد توانايي خود را در طول زايمان از دست داده اند.


در اين روش پرستار به مادر در اعمال فشار كمك مي كند و  به مادر گفته مي شود تا در شروع هر انقباض يك نفس عميق بكشد و آن را نگه دارد سپس فشار را وارد كند.


در حاليكه پرستار تا شماره 10 مي شمارد، مادر بايد عضلات شكمي را سفت كند و تلاش كند تا جايكه امكان دارد به قسمت پايين فشار وارد كند. پس از آن مادر به سرعت چند نفس عميق مي كشد و تا 10 شماره بعدي مجدد فشار را وارد مي كند. در حقيقت براي هر انقباض 3 بار اين حركت درنظر گرفته شده است.


در زمانيكه دهانه رحم در حدود 10 سانتي متر باز شده است، عمل فشار دادن شروع مي شود. اين شروع مرحله دوم زايمان است و تا زمانيكه نوزاد به دنيا بيايد ادامه مي يابد. مرحله فشار دادن مي تواند از چند دقيقه تا چند ساعت به طول انجامد.


براي جلوگيري از پاره گي، زماني كه فرق سر نوزاد از واژن خارج شد، به مادر گفته مي شود تا عمل فشار دادن را متوقف كند.

منبع:Huggies


برچست ها :