صرف 10 ميليارد براي ساخت گنبد تالار قرآن!

براي ساخت گنبد "تالار قرآن" در استان، هزينه كردن 10 ميليارد تومان اسراف و حرام است.
ایسنا: رييس شوراي اسلامي شهر همدان گفت: براي ساخت گنبد "تالار قرآن" در استان، هزينه كردن 10 ميليارد تومان اسراف و حرام است.

"سيد احمد حسني حلم" افزود: در زمان ارايه طرح هم با اين طرح مخالفت كرديم اما كساني كه دنبال اين مسئله بودند بر اجراي طرح پافشاري كردند.

وي ادامه داد: حدود 10 ميليارد تومان براي پوشش گنبد هزينه خواهد شد. امسال چهار ميليارد تومان براي گنبد تالار قرآن تخصيص داده خواهد شد.


برچست ها : ØŒ