شعر خوانی کربلایی علی اکبری خطاب به شاهین نجفی ملعون

متن شعر :  شاعر وحید پولایی


وقتی که کمی لقمه حرامی باشد                           فرزند طبیعتا جزامی باشد

یا نطفه اگر کمی شود مشکل دار                            فرزند شود به بیحیایی ناچار

ای آنکه تو مصداق همین ابیاتی                              ای آنکه نفهم این بدییهاتی

گفتند سر سران احمق کده ای                                چندی نشده به زیر حرفت زده ای

بحران زده شیر شدی میفهمی                                وقتی که زمینگیر شدی میفهمی

تقصیر نه از تو بلکه از مام تو بود                                حیف  نجفی که بر سر نام تو بود

شاهین نشدی و گرنه می فهمیدی                          آزاد به دور نور می گردیدی

هرگز نشو با شیر امامت درگیر                                  گورت شده کنده سر شوخی با شیر

لعنت به توو هر که موافق با توست                            از روز جزا گریه و هق هق با توست

رفتی به شتاب در پی بی هدفی                               ای وای چقدر خری شاهین نجفی


برچست ها :